top of page

Adatvédelmi tájékoztató jelentkezőknek

Adatvédelmi Sztenderd Irányelvek
ASzI2 – Adatvédelem állásra jelentkezők részére

 

 1. Cél

Az Abesse célja, hogy minden jelentkezőnket biztosítsuk róla, hogy adatait a lehető legszigorúbb feltételek mellett kezeljük. Adatvédelmi irányelveink szabályozzák, hogy a megadott adatokat milyen módon kezeljük és használjuk.

 1. Összegzés

Az Abesse-nél, nagyon komolyan vesszük az adatbiztonságot. Az Ön adataira, azért van szükségünk, hogy a megfelelő HR szolgáltatásokat magas színvonalon tudjuk biztosítani, miközben adatainak a legmagasabb szintű védelméről gondoskodunk és tiszteletben tartjuk az Ön adatvédelmi jogait és igényeit.

 • Bizonyos adatok tárolására és felhasználására azért van szükségünk, hogy:

 • A toborzási és kiválasztási folyamatunkat üzemeltessük és megtartsuk a legjobb munkavállalókat;

 • Kezeljük jogviszonyát az Abesse-vel és a lehető legjobb színvonalon biztosítsuk üzleti szolgáltatásainkat;

 • Megfeleljünk az üzleti szabályzatainknak és a jogi előírásoknak.

Mindig megtesszük a szükséges méréseket annak érdekében, hogy adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljük, beleértve, amikor azt egy megbízható partnerünknek kell továbbítani.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

Az Abesse Zrt. (a továbbiakban: Abesse vagy Adatkezelő) a www.abesse.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap vagy Karrierportál) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban: Pályázó vagy Érintett) adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kezeli azzal, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Pályázók Karrierportálon megadott regisztrációs és álláspályázatok elbírálásához szükséges adatait bizalmasan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR). és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezelje.

A Honlap látogatója a honlap használatával, a Karrierportálon regisztráló Pályázó pedig a regisztráció során elektronikus úton megtett jognyilatkozatával (hozzájárulás) elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetőleg a www.abesse.hu honlap „Adatvédelmi Irányelvek” oldalon található feltételeket és ezzel hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ALAPVETŐ ELVEI

Az adatkezelés során Abesse a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni.

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Különleges adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adatot, valamint egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatra vonatkozó információt) az Adatkezelő nem kér és nem kezel, ilyen különleges adatokat a Pályázó nem tölthet fel a rendszerbe. Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy a Pályázó nem megengedett adatot tölt fel a felületre, azt bármely egyéb jogcselekmény nélkül, vissza nem állítható módon törli és erről a Pályázót utólag értesíti.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek tájékoztatást kaphassanak az adatkezelés részleteiről, kötelező adatkezelés esetén annak jogalapjáról, az esetleges jogkövetkezményekről.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az adatkezelés megfeleljen az alábbi követelményeknek:

 • az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

 • az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek;

 • az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A jogviszony létesítését megelőzően az adatkezelés azt a célt szolgálja, hogy a jogviszony Abesse és a lehetséges munkavállaló/közreműködő érdekeinek megfelelően jöhessen létre. Ennek érdekében a jogviszony létesítését megelőzően csak olyan személyes adatok kezelésére kerül sor, amely az érintett alkalmasságára vonatkozóan lényeges információt hordozhatnak.

Abesse akkor válik adatkezelővé, ha az érintett személyes adatait az érintetttől, vagy az adatok átadására jogosulttól megkapja, amely megtörténik az Abesse Karrierportálon történő sikeres regisztrációval és a megfelelő pályázati dokumentáció Pályázó általi feltöltésével.

A regisztráció során a rendszerbe kizárólag a Pályázó saját, valós adatait rögzítheti, ennek a kötelezettségnek a megszegése súlyos jogsértés lehetőségét veti fel, melynek igazolása esetén Abesse megteszi a szükséges jogi lépéseket. A Pályázó felelős a regisztráció során kapott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve bármilyen ebből adódó egyéb hátrányért kizárólag a Pályázó felelős.

Abesse fenntartja a jogot arra, hogy saját ügykörében és mérlegelése alapján, reputációs vagy üzletpolitikai okból, emellett etikai megfontolások vagy a jogszerű állapot helyreállítása érdekében bármely Pályázó regisztrációját indokolás nélkül vissza nem állítható módon törölje, melyről utólag a Pályázót elektronikus úton értesíti.

A jelen Tájékoztató tartalmával, illetve az Önt megillető jogokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat további információkat:

Adatkezelő neveAbesse Informatikai Tanácsadó Zrt. (Adatkezelő)

Székhely1118 Budapest, Rétköz (Eleven Center) u. 7. 5.em

Elérhetőség: info@abesse.hu

Honlap: www.abesse.hu

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék szám: 01-10-044885

Adószám: 12977725-2-43

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a következő:

Postacím: Az adatkezelő székhelyén

E-mail cím: adatvedelem@abesse.hu

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja, hogy Abesse a meghirdetett álláspályázatokra jelentkező és a Honlapon regisztrált Pályázók részére lehetőséget biztosítson arra, hogy az adatbázisban Abesse szervezetében kialakított új vagy létező, de megüresedett munkakörökre Abesse által az adott állásra előírt formában és tartalommal (önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok, diplomák, stb.) álláspályázatot nyújtsanak be.

A Pályázónak lehetősége van a Karrierportálon adott álláspályázattól függetlenül abból a célból is regisztrálnia és ennek során adatokat feltöltenie, hogy a jövőben kialakítandó vagy meglévő, de a jövőben megüresedett állások vonatkozásában adatait Abesse felhasználja a kiválasztási folyamatban.

Abesse a regisztrált Pályázó által a Karrierportálra feltöltött pályázati dokumentáció alapján a megfelelő munkaerő kiválasztása érdekében előszűrést végez, az esetleges munkavállalók – pályázók, kiválasztás során megkeresett jelöltek – alkalmasságának vizsgálata érdekében.

Abesse a kiválasztási folyamat elősegítése érdekében a Pályázók adatait felhasználhatja arra, hogy a korábbi pályázók és Abesse által közvetlenül megkeresett, de kiválasztásra nem került jelölteket elektronikus úton tájékoztassa a megüresedő vagy megüresedett állásokról.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre a GDPR. 6.cikk (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, melynek értelmében az adatkezelés jogalapja a Pályázók előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozata, amely nyilatkozat tartalmazza a Pályázó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlapra feltöltött személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználásra kerüljenek.

Az 1. pontban foglaltak szerint a GDPR előírásainak történő megfelelésre irányuló felkészülés során a jelen pontban részletezett, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelési jogalap változhat és azt részben vagy egészben felválthatja az un. „érdekmérlegelésen” (tehát amennyiben az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges az adatok kezelése akár hozzájárulás nélkül, akár a hozzájárulás visszavonása ellenére) alapuló adatkezelési jogalap, melyről az Adatkezelő kellő időben, a Honlap felületén keresztül, illetőleg amennyiben az szükséges, közvetlen elektronikus úton is előre tájékoztatja az érintetteket.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő kizárólag a megfelelő regisztrációt követően a Pályázó által közvetlenül a Karrierportálra feltöltött személyes adatokat kezeli. A Pályázók személyes adataihoz kizárólag az Abesse kiválasztás és toborzási feladatokat ellátó munkatársai, az adott szakterületet támogató HR partnerei, illetőleg az előszűrt pályázók adataihoz az adott munkakör szakmai vezetői férhetnek hozzá. Abesse megteszi a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az adatbázisban kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

4.1. REGISZTRÁCIÓS ADATOK

A Pályázó által a Karrierportál használatához szükséges előzetes regisztráció során megadott azonosító és kapcsolati adatok, illetőleg az adatok ellenőrzéséhez és a hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséhez és tárolásához szükséges adatok:

e-mail cím, jelszó, regisztráció során elektronikus úton tett adatvédelmi elfogadó nyilatkozat igazoló adatai (un. „log file”-ok).

4.2. PÁLYÁZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

azonosító adatok: állampolgárság, titulus, neme, vezeték és keresztnév, anyja neve, születési idő

kapcsolattartási adatok: e-mail cím, értesítési cím, vezetékes- vagy mobiltelefonszám, közösségi portálok saját levelezőrendszerei (pl. Facebook Messenger, LinkedIn levelezőrendszer) vagy internet alapú hang- és képátviteli alkalmazások (pl. VIBER)

közösségi oldalak profiladatai (pl. Facebook, LinkedIn)

tanulmányi adatok: iskolák azonosító adatai, közép- és felsőfokú végzettségek, szakvizsgák, tudományos fokozatok, szakmaspecifikus végzettségek (pl. szakmai tanfolyamok, OKJ-s bizonyítványok), végzettség megszerzésének időpontja, okiratok azonosítói

munkahelyi adatok: korábbi munkahelyek azonosító adatai, betöltött munkakör, szakterület, vezetői megbízás ténye és köre, jogviszony időtartama

nyelvtudásra vonatkozó adatok: idegen nyelv megnevezése, beszélt és értett nyelvtudás szintje, államilag elismert nyelvvizsga megnevezése és az okirat azonosító adatai

egyéb: erősségek, készségek és képességek, fizetési igény, hobbi, vezetői engedély megléte.

4.3. FELTÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Önéletrajz, kísérő levél, motivációs levél, bizonyítványmásolatok

Feltöltés megengedett formátumai: doc, docx, pdf, rtf, txt

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a regisztrált Pályázó rendszerbe feltöltött személyes adatait a Regisztrált Jelentkező által történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, azaz Regisztrált Jelentkező által a Profiljának a portálról történő törléséig, illetve a rendszerbe történő regisztrációjától számított 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásával (regisztráció törlése) vagy a regisztrációtól számított 2 év után az Abesse általi automatikus törlésével az adatok végleges módon, vissza nem állíthatóan törlésre kerülnek.

 1. ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

A Pályázó a Karrierportál rendszerében rögzített adatait és feltöltött dokumentumait jogosult korlátozás nélkül bármikor módosítani, kijavítani, helyesbíteni vagy törölni, illetőleg a regisztráció végleges törlésével adatai teljeskörű és végleges eltávolítását kérni Abesse-től. A törölt adatok a továbbiakban nem állíthatóak helyre, a törölt regisztráció nem vonható vissza, újra regisztráció azonban egyező adatokkal lehetséges.

 1. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő a karrier portál üzemeltetésével, mint Adatfeldolgozót a Recruiterbox-ot (’ ATSI, a Delaware corporation’), teljes adatkezelési tájékoztatójuk az alábbi oldalon tekinthető meg: https://recruiterbox.com/privacy-policy

 1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE, ÉRINTETTEK JOGAI

A Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelő honlapján közzétett adatvedelem@abesse.hu e-mail címre küldött levélben.

8.1. AZ ÖN JOGAI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Abban az esetben, ha Abesse valamely okból nem tesz intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt.

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.

Abban az esetben, ha megalapozott kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük Öntől.

Az Ön jogai gyakorlásának teljessége érdekében Abesse minden olyan címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást nyújtunk e címzettekről.

8.2. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti Abesse-től, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy Abesse kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

az Adatkezelés célja(i);

a kezelt Személyes Adatok kategóriái;

azon Címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;

amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;

az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;

ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy – amennyiben Ön másként nem kéri – a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

8.3. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az Abesse által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön – többek között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki.

8.4. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy Abesse késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben:

a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;

hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;

a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;

a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;

a Személyes Adatokat Abesse alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett Személyes Adatot, és a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó Személyes Adatokra mutató linkek vagy e Személyes Adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az Adatkezelés:

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a Személyes Adatok kezelését előíró, a Bank-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Bankra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

8.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Abesse ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;

az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

Abesse-nek már nincs szüksége a Személyes Adatokra az Adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Abesse jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

8.6. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk:

az Adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

az Adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az technikailag megvalósítható Ön kérheti a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a jelen Tájékoztatóban részletezett törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az Adatkezelés közérdekű vagy az Abesse ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.7. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy az Abesse ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az Abesse vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a Személyes Adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes Adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése ellen, kivéve, ha az Adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.8. AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALLAL KAPCSOLATOS JOGOK

Az Abesse-nél automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

8.9. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. Abesse biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben a Pályázó az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetőleg az Adatkezelő a törvényes határidőn belül nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz (az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

NYILATKOZAT

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, értelmeztem és annak tartalmát megértettem, az ott megadott részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Abesse Zrt., mint Adatkezelő az általam önkéntesen megadott személyes adataimat, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból és feltételek mellett, az ott részletezett módon kezelje és tárolja.

bottom of page